خواص فیزیولوژیک پسته بخش سوم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش سوم

تعداد روزها از زمان شروع گلدهي تا پايان گلدهي به عنوان طول دوره‌گلدهي در نظر گرفته مي‌شود. عوامل نامساعد در اين دوره، منجر به بیشترین خسارت به گلها و گرده‌افشاني و تشكيل ميوه می‌شود.
?زمان گلدهي در ارقام مختلف پسته متفاوت است. ارقامي همانند كله قوچي، ممتاز، سفید پسته نوق و احمدآقايي «زودگل» بوده و بيشتر در معرض سرمازدگي و بارندگي‌هاي بهاره قرار مي‌گيرند. ارقام اوحدي و بادامی زرند جزء ارقام «متوسط گل» بوده و در اثر سرمازدگي و بارندگي‌هاي بهاره خسارت كمتري نسبت به ارقام زودگل مي‌بيند. معمولا بيشترين تراكم گرده در باغ در زمان گلدهيِ ارقام «متوسط گل» وجود دارد، بنابراين ارقام «متوسط گل» از نظر فراهم‌بودن گرده در زمان گلدهي در بهترين شرايط در مناطق پسته‌کاری ایران قرار دارند. ارقام «ديرگل» همانند رقم اكبري، شاه پسند و خنجری دامغان ، معمولا كمترين خسارت را در اثر سرما و بارندگيهاي بهاره دريافت مي‌كنند. ولي به دليل كاهش تراكم گرده درباغ در زمان گلدهي، اين ارقام با مشكل كمبود گرده برای گرده‌افشاني و تشكيل ميوه مواجه مي‌شوند.
گلهای ماده بدلیل نداشتن شهد، جذابيتي براي حشرات ندارند.گرده‌افشانی در پسته از طریق باد انجام می‌شود و سایرعوامل نقشی در گرده افشانی ندارند. زنبورعسل برای جمع‌آوری گرده، گلهای نر را لمس می‌کند، ولی در گرده‌افشانی نقش ندارد.

خواص فیزیولوژیک پسته بخش سوم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش سوم

خواص فیزیولوژیک پسته بخش سو

تعداد روزها از زمان شروع گلدهي تا پايان گلدهي به عنوان طول دوره‌گلدهي در نظر گرفته مي‌شود. عوامل نامساعد در اين دوره، منجر به بیشترین خسارت به گلها و گرده‌افشاني و تشكيل ميوه می‌شود.
?زمان گلدهي در ارقام مختلف پسته متفاوت است. ارقامي همانند كله قوچي، ممتاز، سفید پسته نوق و احمدآقايي «زودگل» بوده و بيشتر در معرض سرمازدگي و بارندگي‌هاي بهاره قرار مي‌گيرند. ارقام اوحدي و بادامی زرند جزء ارقام «متوسط گل» بوده و در اثر سرمازدگي و بارندگي‌هاي بهاره خسارت كمتري نسبت به ارقام زودگل مي‌بيند. معمولا بيشترين تراكم گرده در باغ در زمان گلدهيِ ارقام «متوسط گل» وجود دارد، بنابراين ارقام «متوسط گل» از نظر فراهم‌بودن گرده در زمان گلدهي در بهترين شرايط در مناطق پسته‌کاری ایران قرار دارند. ارقام «ديرگل» همانند رقم اكبري، شاه پسند و خنجری دامغان ، معمولا كمترين خسارت را در اثر سرما و بارندگيهاي بهاره دريافت مي‌كنند. ولي به دليل كاهش تراكم گرده درباغ در زمان گلدهي، اين ارقام با مشكل كمبود گرده برای گرده‌افشاني و تشكيل ميوه مواجه مي‌شوند.

م

خواص فیزیولوژیک پسته بخش سوم